བསྟན་འགྱུར།

སྡུད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དཀའ་འགྲེལ་ཞེས་བྱ་བ   ༈དཔལ་གདན་བཞི་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ  འཕགས་པ་གདན་བཞི་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།   ༈ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།  དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དྲུག་རྣམ་པར་གཞག་པ།  དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་དཀའ་འགྲེལ།