༄༅། །ཉེར་མཁོ་དེབ་དང་པོ།
ཁ་པར་ལས་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ཐུང་དེ་དབྱིན་གཟུགས་ཀྱིས་ཚབ་བྱེད་སྟངས།

   དཀར་ཆག ལྡེབ་ངོས་༡ཡོད།-

དེང་སྐབས་ལག་བཟུང་ཁ་པར་དུ་བོད་ཡིག་གི་ཆ་བྱད་ཚུད་མེད་པས་བོད་ཡིག་གིས་འཕྲིན་ཐུང་གཏོང་མི་ཐུབ་ལ་ཁ་པར་ཨང་
གྲངས་སོགས་ཐོ་ཡང་འགོད་མི་ཐུབ། འོན་ཀྱང་དབྱིན་ཡིག་གིས་བོད་ཡིག་མཚོན་ཐབས་བྱས་ན་དེ་འདྲ་དཀའ་རྒྱུ་མེད་དེ། བོད་ཡིག་གི་གསལ་བྱེད་
དང་། དབྱངས། མགོ་ཅན། འདོགས་ཅན་བཅས་དབྱིན་ཡིག་གིས་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཀློག་སྟངས་ནི་འབྲུ་འདེད་ལྟར་བྱ་ཞིང་ཚེག་གི་ཚབ་ཏུ་སྟོང་ཆ་འཇོག
དབྱིན་ཡིག་གི་འབྲུ་ཆེ་ཆུང་གང་འོས་སྤྱད་ན་ཟོར་ཡང་མོད།ཁ་པར་གྱི་ལྡེ་མིག་བརྗེ་ནས་གཏག་དགོས་པས་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཆུད་ཟོས་སུ་འགྲོ་བས་
ལོག་པ་མ་གཏོགས་དབྱིན་ཡིག་གི་འབྲུ་ཆུང་བ་ཁོ་ནས་མཚོན། ཁྱད་པར་རྩིས་འཁོར་དུ་ཡི་གེའི་མིང་འདི་བཞིན་བཏགས་ན་སྟབས་བདེ་པོ་ཡོད།

གསལ་བྱེད།


k


kh

g

nh

q

ch

j

ny

t

th

d

n

p

f

b

m

st

tz

dz

w

zh

z

v

y

r

l

sh

s

h

a

T

TH

D

N

SH
དབྱངས།
མགོ་ཅན།

i

I

u

e

o

rc

lc

sc

འདོགས་ཅན།
ཤད།
ཀླད་ཀོར།
རྟགས།
རྩེག

xy

xr

xl

xw

xv

,

.

-

_


+-

+_

ཀྐ

+

དཔེར་བརྗོད།

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན༷་སུམ་ཚོགས༵་པར་ཤོག
bkxr shis bde legs fun+- sum tzogs+_ pr shog.
གྲོགས་པོ་ལགས། ཁྱེད་བདེ་བར་བཞུགས་སམ།
gxrogs po lgs, khxyed bde br bzhugs sm,
དེང་སྐབས་ཕྲན་རང་ལས་བྲེལ་ཧ་ཅང་ཆེ་ལགས།
denh sckbs fxrn rnh ls bxrel h qnh che lgs.
ཨོཾ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུྃ།
ao- m Ni pd+me hxvu_.

ཨོཾ་བྷྲཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།
ao- b+hxrxvu_ sxwxv hxv.

དབྱིན་ཡིག་གི་འབྲུ་ཆེ་ཆུང་།

A
a
B
b
C
c
D
d
E
e
F
f
G
g
H
h
I
i
J
j
K
k
L
l
M
m
N
n
O
o
P
p
Q
q
R
r
S
s
T
t
U
u
V
v
W
w
X
x
Y
y
Z
z

ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་དང་བསོད་ནམས་ཚེ་འཕེལ་གྱིས་བསྒྲིགས།
 

 དཀར་ཆགལྡེབ་ངོས་༡ཡོད།