༄༅། །ཉེར་མཁོ་དེབ་དང་པོ།

འཇམ་ཤེས་རིག་ཚོགས་པས་སྤེལ།

ཐེངས་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།   ཉི་མ་ཚེ་རིང་། ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་། བཀྲ་ཤིས་ཚེ་སྐྱབས། ཚེ་བ། ཨེ་ཝྃ། བསོད་ནམས་ཚེ་འཕེལ། ཉི་མ་བཟང་པོ།

 

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དཀར་ཆག
ལྡེབ་ངོས་༡ཡོད།

  སྔོན་འགྲོའི་གཏམ།

  གཉའ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།

  ཕྲ་མཉེན་ཝོ་ཌྷི་ཨེག་སི་ཕིས་(Microsoft   WordXP)རྩ་ཐོ་ཕྱི་རིམ།

  ཐེངས་འདིའི་སྒྲིག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

  བརྙན་གཏོང་MPCཡིས་བཏང་བའི་ཤུལ་གསུབ་ཐབས།

  ཨེ་ཝཾ།

  སྣོན་/གསུབ་རྩ་སྒྲུབ་ནང་གི་ཆ་བྱད་བསྣད་རོ་གསུབ་ཐབས།

  ཨེ་ཝཾ།

  བརྙན་ཆས་བེད་སྤྱོད་དང་བདག་སྐྱོང་བྱེད་སྟངས།

  ཉི་མ་ཚེ་རིང་།

  བརྙན་སྡེར་བེད་སྤྱོད་དང་ཉར་ཚགས།

  ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་།

  གྲངས་ནུས་འཁོར་སྐར་བརྡ་སྡུད་བེད་སྤྱོད་སྟངས།

  བསམ་འགྲུབ་གཡང་མཚོ།

  རིག་རྩེད།

  ཆོས་དབྱིངས་བཟང་མོ།

  ལག་བཟུང་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་གཞི་དང་འཕྲིན་ཐུང་གཏོང་སྟངས།

  བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རྒྱལ།

  ལག་བཟུང་ཁ་པར་ལས་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ཐུང་དེ་དབྱིན་ཡིག་གི་གཟུགས་ཀྱིས་ཚབ་བྱེད་སྟངས།

  ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་དང་བསོད་ནམས་ཚེ་འཕེལ།

  དབུགས་ཐབ་བེད་སྤྱོད།

   པདྨ་ཆོས་སྒྲོན།

  དབུགས་རྡིག་བེད་སྤྱོད་ཚུལ།

  ཚེ་བ།

  ཟས་གཡོ་སྐོལ།

  ཀུན་ཁྱབ།

  འཁེང་སྒམ་བེད་སྤྱོད་སྟངས།

  པདྨ་ཆོས་སྒྲོན།

  གློག་འདོན་འཕྲུལ་ཆས་བེད་སྤྱོད།

  བསོད་ནམས་ཆོས་མཚོ།

  སྦག་སྦག་བེད་སྤྱོད་སྟངས།

  ཉི་མ་ཚེ་རིང་།

  འགྲིམ་འགྲུལ་ཁྲིམས་སྲོལ་དང་སྣུམ་འཁོར་བདེ་འཇགས་ངང་གཏོང་བའི་རྒྱུན་ཤེས།

  ཚེ་རིང་འབྱོར་ལྡན།

  ལམ་ནས་འགྲོ་དུས་གཟབ་དགོས་པ་འགའ།

  ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་།

  འོ་མ་རུལ་འགོག་དང་སྐོལ་སྟངས་འགའ།

  ཚེ་བ།

  སྐྱོན་ཡོན་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྨན་རྫས།

  བློ་བཟང་དོན་གྲུབ།

  རྒྱུ་ལྷག

  ཨོ་རྒྱན་ཚེ་རིང་།

  འཕྲལ་སྐྱོབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཤེས་འགའ།

  ལུག་ལོ།

  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས་འགའ།

  ཚེ་བ།

  ཆུང་ཕྱུགས་དང་ཕྲུ་གུ་བཙས་མ་ཐག་དགོས་པ་འགའ།

  ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་།

  ཨང་ཀི་"0"ལ་"ཀོར་"ཟེར་ན་འོས།

  ཨེ་ཝཾ།

  ཡུལ་སྲོལ་སྐོར།

  ཐེངས་འདིའི་སྒྲིག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས།

  གཏམ་དཔེ།

  དར་རྒྱས།

  ལྡེའུ།

  བེ་རི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན།

  ཁམས་སྐད།

  ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་།

  འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་སྨྲ་བ་ཆེན་པོ་བཞི།

  བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན།

  དེང་སྐབས་གསར་འགོད་པས་རྒྱུན་དུ་དོ་སྣང་དགོས་པ་འགའ།

  ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ།

  ཚེག་ཤད་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་འགའ།

  ཐེངས་འདིའི་སྒྲིག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས།

  སྒ་ཡི་ཇོ་བོ་དང་རྡོ་ཏིའི་འདྲ་རིས།

  ངག་རྒོད།

  ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ལ་ཞུ་རྒྱུ།

  ཉེར་མཁོ་སྒྲིག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས།

  ཐ་སྙད་གསར་པ།

 

                                            ལྡེབ་ངོས་༡ཡོད།