༄༅། །བོད་ཡིག་ཧི་མ་ལ་ཡའིཡིག་ཚུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ

 

 བོད་ཡིག་ཧི་མ་ལ་ཡ་དེ་དབྱིན་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག་མཉམ་དུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྐབས་ཡིག་
ཚུགས་ཆུང་དྲགས་པ་དང་། གནས་དམའ་དྲགས་པ། དབྱིན་ཡིག་ཀ་མད་mགྲལ་དུ་ཡོད་
པས་འཚོལ་དཀའ་བ་བཅས་ལ་དམིགས་ཏེ། ངེད་ཚོས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཡིག་ཚུགས་ཅུང་ཆེ་བ་
དང་གནས་མཐོ་བ། འཚོལ་བདེ་ཕྱིར་ཡིག་མཛོད་ཀྱི་མིང་ལ་A-Himalayaཞེས་
བཏགས་ཡོད་པས་ཐུགས་མཁོ་མཆིས་ན་A-Himalayaའདི་ནས་ལེན་རོགས་ཞུ།