กก

༄༅། །སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་བཞུགས་སོ། །
ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད།

    བསྡོམས་ལྡེབ་ངོས་༣ཡོད།                   ངོས་པོ།   ༢༽  

     ༄༅། །སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་བཞུགས་སོ། །ཏྲཡཱཎཱཾསམྦརཾཔྲབྷེདནྣཱམཤཱཀྺཱམྦིཧརཏིསྨ། །
   ༄༅། །སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་བཞུགས་སོ། །སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཞེས་བྱ་བ། །བླ་མ་དམ་པའི་
ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བདེ་གཤེགས་བསྟན་པའི་གསུང་རབ་སེང་གེའི་སྒྲ། །ལྟ་ངན་རི་དྭགས་མཐའ་དག་སྐྲག་པར་མཛད། །སངས་
རྒྱས་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་ལེགས་སྒྲུབ་པ། །མཚུངས་མེད་བླ་མ་དེ་ལ་བདག་ཅག་དད། །སྐྱོན་མེད་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མཛོད་མངའ་བ། །འགྲོ་བའི་
བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། །དད་ལྡན་སངས་རྒྱས་གསུང་བཞིན་བསྒྲུབ་འདོད་པ། །དེ་ལ་སྡོམ་གསུམ་དབྱེ་བ་བདག་གིས་བཤད། །མཁས་
རྣམས་དགའ་བའི་སྡེབ་སྦྱོར་ནི། །བླུན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གོ་དཀའ་བས། །ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་སྤངས་ནས་ཀྱང་། །ཀུན་གྱིས་གོ་བར་བྱ་ཕྱིར་བཤད། །བདག་
ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལ། །མི་ཕྱེད་པ་ཡི་དད་པ་ཡོད། །འོན་ཀྱང་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལ། །འཁྲུལ་པར་སྤྱོད་ལ་བདག་མ་དད། །སོ་སོར་ཐར་
པའི་སྡོམ་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། །གསང་སྡགས་ཀྱི་ནི་དབང་བསྐུར་དང་། །དེ་དག་གི་ནི་ཆོ་ག་དང་། །སོ་སོའི་
བསླབ་པར་བྱ་བ་དང་། །སེམས་བསྐྱེད་པ་ཡི་གནད་རྣམས་དང་། །སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་དང་། །རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་གསང་ཚིག་དང་། །ཡེ་
ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། །ཕྱི་དང་ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་དང་། །ས་དང་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་གི། །རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བཤད་ཀྱིས་ཉོན། །སོ་སོར་
ཐར་པའི་སྡོམ་པ་ལ། །ཉན་ཐོས་ཐེག་ཆེན་ལུགས་གཉིས་ཡོད། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས་འགྲོ་ནས། །དགེ་སློང་གི་ནི་སྡོམ་པའི་བར། །ཇི་སྲིད་
འཚོ་ཡི་བར་དུ་ཡིན། །ཤི་བའི་ཚེ་ན་སྡོམ་པ་གཏོང་། །སྡོམ་པ་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནི། །ཚེ་འཕོས་ནས་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར། །བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་རྣམས། །ཤི་འཕོས་ནས་ཀྱང་རྗེས་སུ་འབྲང་། །དེ་དག་གི་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། །ཉན་ཐོས་སྡོམ་པ་རྣམ་རིག་མིན། །ལུས་ངག་
ལས་ནི་སྐྱེ་བར་འདོད། །སྡོམ་པ་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །ཤི་བའི་ཚེ་ན་སྡོམ་པ་གཏོང་། །འདི་ནི་ཆོས་མངོན་མཛོད་ལས་ཀྱང་། །བསླབ་
པ་ཕུལ་དང་ཤི་འཕོས་དང་། །མཚན་གཉིས་དག་ནི་བྱུང་བ་དང་། །རྩ་བ་ཆད་དང་མཚན་འདས་ལས། །སོ་སོར་ཐར་པའི་འདུལ་བ་གཏོང་། །
ཞེས་གསུངས་འདི་ཡང་ཚད་མ་ཡིན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་ནི། །སེམས་ལས་སྐྱེ་ཕྱིར་གཟུགས་ཅན་མིན། །དེས་ན་ཇི་སྲིད་སེམས་མ་
ཉམས། །དེ་ཡི་བར་དུ་སྡོམ་པ་ཡོད། །མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །དགོངས་པ་ཡང་ནི་དེ་ཉིད་ཡིན། །ཁ་ཅིག་ཇི་སྲིད་འཚོ་བའི་སྒྲ། །
ལུས་དང་སེམས་ལ་དགོངས་ཞེས་ཟེར། །དེ་འདྲ་སངས་རྒྱས་དགོངས་པ་མིན། །མཁས་པའིགཞུང་ལས་དེ་མ་བཤད། །དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཉན་ཐོས་
དང་། །ཐེག་ཆེན་སྡོམ་པ་ཁྱད་མེད་འགྱུར། །ཐུན་མོང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི། །སྐྱབས་འགྲོ་གཉིས་སུ་དབྱེ་མི་རུང་། །སྡོམ་པ་འབོག་པའི་ཆོ་ག་
དང་། །དེ་ཡི་བསླབ་བྱའང་གཅིག་ཏུ་འགྱུར། །ཤི་ཡང་དགེ་སློང་མི་འདོར་ན། །བསླབ་པ་ཕུལ་བ་ལ་སོགས་པ། །སྡོམ་པ་གཏོང་རྒྱུ་གཞན་གྱིས་
ཀྱང་། །སྡོམ་པ་གཏོང་བ་མི་སྲིད་འགྱུར། །དེ་ལ་ཁ་ཅིག་འདི་སྐད་དུ། །སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས་ནི་མ་ཟིན་པའི། །སྡོམ་པ་གལ་ཏེ་གཏོང་ན་ཡང་། །
བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཟིན་པ་ཡི། །སྡོམ་པ་གཏོང་བ་མི་སྲིད་ལོ། །འོ་ན་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས་ཟིན་པའི། །དགེ་སློང་ལ་སོགས་སྡོམ་པ་རྣམས། །
བསླབ་པ་ཕུལ་དང་ཤི་འཕོས་དང་། །རྩ་བ་ཆད་པ་ལ་སོགས་པ། །གཏོང་རྒྱུ་ཀུན་གྱིས་མི་གཏོང་འགྱུར། །དེ་ལྟ་ཡིན་ན་དགེ་སློང་གི། །སྡོམ་པ་ཕུལ་
ཡང་བསྲུང་དགོས་འགྱུར། །མ་བསྲུངས་དགེ་སློང་ཉམས་པར་འགྱུར། །ཤི་འཕོས་ནས་ཀྱང་དགེ་སློང་འགྱུར། །གལ་ཏེ་དེ་ནི་ལྷར་སྐྱེས་ན། །ལྷ་ཡི་
དགེ་སློང་སྲིད་པར་འགྱུར། །མིར་སྐྱེས་ན་ཡང་བྱིས་པ་ལ། །བླང་མི་དགོས་པར་དགེ་སློང་འགྱུར། །དེ་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་གྱུར་ན། །དགེ་སློང་སྡོམ་པ་
ཉམས་པར་འགྱུར། །ཉམས་ནས་འཆབ་སེམས་སྐྱེས་པ་ལ། །སླར་ཡང་བླང་དུ་མེད་པར་གསུངས། །ལྷ་དང་བྱིས་པའི་དགེ་སློང་ནི། །འདུལ་བའི་
སྡེ་སྣོད་རྣམས་ལས་བཀག །སེམས་བསྐྱེད་ལྡན་པའི་བསྙེན་གནས་ཀྱང་། །ནང་པར་ཕན་ཆད་ཡོད་པའི་ཕྱིར། །རྟག་ཏུ་བསྙེན་གནས་བསྲུང་
དགོས་འགྱུར། །མིན་ན་བསྙེན་གནས་ཉམས་པར་འགྱུར། །ནང་པར་བསྙེན་གནས་གཏོང་ན་ནི། །སྡོམ་པ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བ་འགལ། །དེས་ན་སོ་
སོར་ཐར་པ་ཡི། །སྡོམ་པ་ཤི་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེས། །སྨྲ་བའི་སྐྱེས་བུ་དེལ་ནི། །སྡེ་སྣོད་རྣམ་དབྱེ་མེད་པར་ཟད། །བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་བསྙེན་གནས་ཀྱང་།།
དགེ་སློང་ལས་ལེན་གང་ཟག་ནི། །གླིང་གསུམ་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་ལས། །འགྲོ་བ་གཞན་ལ་སྡོམ་པ་བཀག །མདོ་སྡེ་པ་རྣམས་དུད་འགྲོ་སོགས། །
འགྲོ་བ་གཞན་ལའང་སྐྱེ་བར་བཤད། །བླང་བའི་ཡུལ་ཡང་དགེ་བསྙེན་སོགས། །གང་ཡང་རུང་ལས་བླང་བར་གསུངས། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོ་
ག་ཡང་། །སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཚུལ་གྱིས་འབོགས། །དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་རྟོག་པ་ལས། །བསྙེན་གནས་རང་གིས་བླང་པ་ཡི། །ཆོ་ག་སེམས་
བསྐྱེད་འདྲ་བར་གསུངས། །དེས་ན་ཆོ་ག་ཁྱད་པར་ཡོད། །ལ་ལ་བསྙེན་གནས་བསྲུངས་པ་ཡི། །ནང་པར་བསྙེན་གནས་འབུལ་དགོས་ཟེར། །
བསྙེན་གནས་མཚན་མོ་འདས་པ་ན། །གཏོང་ཕྱིར་འདི་ལ་འབུལ་མི་དགོས། །མདོ་སྡེ་པ་ཡི་ལུགས་བཞིན་དུ། །ཇི་ལྟར་འདོད་ཚེ་ལེན་ན་ཡང་། །
ནང་བར་ཕན་ཆད་བསྲུང་བ་ཡི། །བསམ་པ་མེད་ཕྱིར་སྡོམ་པ་གཏོང་། །དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་འབུལ་མི་དགོས། །ལ་ལ་བསྙེན་གནས་འཆོལ་བ་ཐོས། །
འདི་འདྲ་གང་ནའང་བཤད་པ་མེད། །ཁ་ཅིག་བསྙེན་གནས་འབོགས་པའི་ཚེ། །ཉ་དང་གནམ་སྟོང་ཚེས་བརྒྱད་ལ། །ལྷ་བསྒོམ་ཐ་དད་མ་བྱས་ན། །
བསྙེན་གནས་བསྲུང་དུ་མི་འདོད་ཟེར། །འདི་ཡང་རེ་ཞིག་བརྟག་པར་བྱ། །བསྙེན་གནས་སོ་སོར་ཐར་པའི་ལུགས། །གཙོ་ཆེར་ཉན་ཐོས་གཞུང་
ལུགས་ཡིན། །ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་བསྒོམ་བཟླས་ནི། །གསང་སྔགས་པ་ཡི་གདམས་ངག་ཡིན། །ཉན་ཐོས་གཞུང་ལས་བཤད་པ་མེད། །དེས་ན་ལྷ་
བསྒོམ་མ་བྱས་ཀྱང་། །བསྙེན་གནས་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་མེད། །འོན་ཀྱང་གསང་སྡགས་ལུགས་བྱེད་ན། །ཡི་དམ་བསྒོམ་པ་བསོད་ནམས་ཆེ། །
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་བྱུང་བའི། །སོ་སོར་ཐར་པ་བཤད་ཀྱིས་ཉོན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉིད་ལ་ཡང་། །སོ་སོར་ཐར་པ་འབོགས་པ་ཡི། །ཆོ་
ག་འགའ་ཞིག་ཡོད་མོད་ཀྱི། །དེ་ཡི་ཆོ་ག་ཕལ་ཆེར་ནུབ། །གསོ་སྦྱོང་རང་གིས་བླང་བ་སོགས། །ཆོ་གའི་ལག་ལེན་འགའ་ཞིག་ཡོད། །རྒྱལ་སྲས་
བྱམས་པ་འཇམ་དབྱངས་སོགས། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འགའ་ཞིག་གིས། །མཁན་པོ་མཛད་ནས་འགྲོ་མང་ལ། །བསྙེན་པར་རྫོགས་པར་མཛད་
དོ་ཞེས། །ཚིག་འབྲུ་ཙམ་ཞིག་གསུངས་མོད་ཀྱི། །འོན་ཀྱང་དེ་ཡི་ཆོ་ག་ནི། །མདོ་ལས་གསུངས་པ་ངས་མ་མཐོང་། །འདི་འདྲ་སྔོན་གྱི་ཆོ་ག་སྟེ། །
འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡིན། །སོ་སོ་སྐྱེ་བོས་བྱར་མི་རུང་། །དེས་ན་ད་ལྟའི་ཆོ་ག་ནི། །བསམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས་ཟིན་པའི། །ཆོ་ག་
ཉན་ཐོས་ལུགས་བཞིན་གྱིས། །སོ་སོར་ཐར་པ་རིགས་བརྒྱད་པོ། །བྱང་སེམས་སོ་སོར་ཐར་པར་འགྱུར། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི། །
སོ་སོར་ཐར་པའི་བསླབ་བྱ་ཡི། །ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་བཤད་ཀྱིས་ཉོན། །འདི་ལ་སྡིག་ཏོ་མི་དགེའི་ཕྱོགས། །ཕལ་ཆེར་ཉན་ཐོས་ལུགས་བཞིན་
བསྲུང་། །འདོད་པས་དབེན་པའི་ལྟུང་བ་འགའ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལུགས་བཞིན་བསྲུང་། །འཇིག་རྟེན་མ་དད་གྱུར་པའི་ཆ། །གཉིས་ཀ་
མཐུན་རྣམས་འབད་པས་བསྲུང་། །འཇིག་རྟེན་འཇུག་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་ན། །ཐེག་ཆེན་སོ་སོར་ཐར་ལ་གནང་། །དཔེར་ན་ཉན་ཐོས་དགེ་སློང་ནི། །
གསེར་དངུལ་ལེན་པ་ཐུབ་པས་བཀག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་སློང་ལ། །གཞན་དོན་འགྱུར་ན་ལྟུང་བ་མེད། །ཉན་ཐོས་སེམས་ཅན་དོན་
ཡིན་ཡང་། །འདོད་ཆེན་པོ་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་། །ཐེག་ཆེན་གཞན་གྱི་དོན་ཡིན་ན། །འདོད་ཆེན་ལྟུང་བ་མེད་ཅེས་གསུངས། །སོ་སོར་ཐར་པ་ལུགས་
གཉིས་པོ། །དེ་འདྲའི་རྣམ་དབྱེ་ཤེས་པར་བྱ། །ཐེག་ཆེན་སོ་སོར་ཐར་ཡིན་ཡང་། །དགེ་སློང་ལ་སོགས་སྡོམ་པ་ཡི། །ལྡོག་པ་ཤི་བའི་ཚེ་ན་གཏོང་། །
བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ལྡོག་པ་དང་། །དེ་ཡི་འབྲས་བུ་ཤི་ཡང་འབྱུང་། །དེ་ནས་ལས་དང་རྣམ་སྨིན་གྱི། །རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བཤད་ཀྱིས་ཉོན། །ལས་ལ་
དགེ་སྡིག་ལུང་མ་བསྟན། །ཡིན་ཞེས་རྒྱལ་བས་མདོ་ལས་གསུངས། །དགེ་བ་ལེགས་པར་སྤྱད་པ་སྟེ། །རྣམ་སྨིན་བདེ་བ་སྐྱེད་པ་ཡིན། །སྡིག་པ་
ཉེས་པར་སྤྱོད་པ་སྟེ། །རྣམ་སྨིན་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་པར་བྱེད། །བཏང་སྙོམས་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པས། །རྣམ་པར་སྨིན་པའང་གཉིས་ཀ་མིན། །འདི་
དག་བྱས་པའི་ལས་ཡིན་པས། །འདུས་བྱས་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནི་འདུས་མ་བྱས། །ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་ལས་མ་ཡིན། །དེས་
ན་དགེ་དང་སྡིག་པ་མིན། །ལས་ལ་ཐུབ་པས་རྣམ་གཉིས་གསུངས། །སེམས་པ་དང་ནི་བསམ་པའོ། །སེམས་པ་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཡིན་ཏེ། །བསམ་པ་
དེ་ནི་ལུས་ངག་གིའོ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནི་གཉིས་ཀ་མིན། །དེ་ཕྱིར་དགེ་སྡིག་ལས་ལས་གྲོལ། །གཞན་ཡང་ལས་ལ་རྣམ་བཞི་གསུངས། །ལས་
དཀར་རྣམ་སྨིན་དཀར་བ་དང་། །ལས་གནག་རྣམ་སྨིན་གནག་པ་དང་། །ལས་དཀར་རྣམ་སྨིན་གནག་པ་དང་། །ལས་གནག་རྣམ་སྨིན་དཀར་
བའོ། །བསམ་པ་དག་པའི་སྦྱིན་པ་སོགས། །གཉིས་ཀ་དཀར་བས་མཁས་པས་བྱ། །བཟའ་བའི་དོན་དུ་གསོད་པ་སོགས། །གཉིས་ཀ་གནག་
པས་མཁས་པས་སྤང་། །མང་པོ་བསྐྱབ་ཕྱིར་གཅིག་གསོད་སོགས། །ལས་གནག་རྣམ་སྨིན་དཀར་ན་བྱ། །གསད་ཕྱིར་སྦྱིན་པ་གཏོང་ལ་སོགས། །
ལས་དཀར་རྣམ་སྨིན་གནག་པ་སྤང་། །གཞན་ཡང་ལས་ལ་རྣམ་གཉིས་གསུངས། །འཕེན་བྱེད་ལས་དང་རྫོགས་བྱེད་ལས། །དེ་དག་དབྱེ་ན་མུ་
བཞི་ཡོད། །འཕེན་བྱེད་དགེ་བས་འཕངས་པ་ལ། །རྫོགས་བྱེད་ཀྱང་ནི་དགེ་བ་དང་། །འཕེན་བྱེད་སྡིག་པས་འཕངས་པ་ལ། །རྫོགས་བྱེད་ཀྱང་ནི་
སྡིག་པ་དང་། །འཕེན་བྱེད་དགེ་ལ་རྫོགས་བྱེད་སྡིག །འཕེན་བྱེད་སྡིག་ལ་རྫོགས་བྱེད་དགེ །དེ་དག་དཔེར་བརྗོད་མདོར་བསྡུས་པ། །བཤད་པར་
བྱ་ཡིས་ཡིད་ལ་ཟུང་། །མཐོ་རིས་གསུམ་པོ་འགྲུབ་པ་ནི། །དགེ་བའི་ལས་ཀྱིས་འཕེན་པ་ཡིན། །དེ་དག་བདེ་བ་འབྱུང་བ་ནི། །རྫོགས་བྱེད་དགེ་
བས་འཕངས་པ་ཡིན། །ངན་སོང་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བ་ནི། །འཕེན་བྱེད་སྡིག་པ་ཡིན་པར་གསུངས། །དེ་ཡི་སྡུག་བསྔལ་བྱེ་བྲག་ཀུན། །རྫོགས་བྱེད་ལས་
ནི་སྡིག་པ་ཡིན། །མཐོ་རིས་དགེ་བས་འཕངས་མོད་ཀྱི། །དེ་ཡི་ནད་དང་གནོད་པ་ཀུན། །རྫོགས་བྱེད་སྡིག་པ་ཡིན་པར་གསུངས། །ངན་འགྲོའི་
འཕེན་བྱེད་སྡིག་ཡིན་ཡང་། །དེ་ཡི་ལུས་སེམས་བདེ་བ་ཡི། །གནས་སྐབས་དགེ་བས་འཕངས་པར་གསུངས། །གཞན་ཡང་གཅིག་ཏུ་དཀར་བ་
དང་། །གཅིག་ཏུ་གནག་དང་འདྲེན་མའི་ལས། །རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཐུབ་པས་གསུངས། །གཅིག་ཏུ་དཀར་བས་བདེ་བ་བསྐྱེད། །གཅིག་ཏུ་གནག་
པས་སྡུག་བསྡལ་བསྐྱེད། །འདྲེན་མའི་ལས་ཀྱི་བདེ་བ་དང་། །སྡུག་བསྔལ་འདྲེན་མ་བསྐྱེད་པར་གསུངས། །འདི་འདྲའི་ལས་དང་རྣམ་སྨིན་གྱི། །
རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ཤེས་གྱུར་ན། །ད་གཟོད་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་ལ། །ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །མུ་སྟེགས་གྲངས་ཅན་པ་རྣམས་ནི། །གཤིས་
ལ་དགེ་སྡིག་ཡོད་ཅེས་ཟེར། །རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་གནས་པར་འདོད། །བོད་ཀྱང་ལ་ལ་དེ་རྗེས་འབྲང་། །རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་བསྔོ་བ་ལས། །འགྲོ་ཀུན་
དགེ་བ་ཇི་སྙེད་ཡོད། །བྱས་དང་བྱེད་འགྱུར་བྱེད་པ་ཞེས། །གསུངས་པའི་དགོངས་པ་འཆད་པ་ལ། །ཁ་ཅིག་གྲངས་ཅན་ལུགས་བཞིན་དུ། །ཡོད་
པའི་དགེ་བ་ཞེས་བྱ་བ། །རང་བྱུང་དུ་ནི་གྲུབ་པར་འདོད། །དེ་ལ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཟེར། །གྲངས་ཅན་ལུགས་འདི་མི་འཐད་པས། །ལུང་དང་
རིགས་པས་དགག་པར་བྱ། །བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ། །ཆོས་དབྱིངས་འགྱུར་མེད་ཉིད་ལ་གསུངས། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་རྒྱུད་བླ་ལས། །
སེམས་ནི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ། །ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་འགྱུར་མེད་གསུངས། །མདོ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡི། །སྙིང་པོ་འགྱུར་མེད་ཡིན་
ཞེས་བཤད། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀྱང་དབུ་མ་ལས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རང་བཞིན་གང་། །དེ་ནི་འགྲོ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་
པའི་རང་བཞིན་མེད། །འགྲོ་བ་འདི་ཡི་རང་བཞིན་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ཡང་དེ་ཉིད་ཡིན། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ལས། །ཆོས་ཀྱི་
དབྱིངས་ནི་དུས་གསུམ་དང་། །ཁམས་གསུམ་དང་ནི་དགེ་སྡིག་ལས། །རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། །དེས་ན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ནི། །
བསྔོ་བ་མེད་ཅེས་རྒྱལ་བས་བཤད། །ཡང་དག་སྦྱོར་བའི་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་། །དེ་ཡི་སྡིག་དང་བསོད་ནམས་ཀྱི། །ཆ་གཉིས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྟེ། །
མཁས་པས་འདི་གཉིས་རྣམ་པར་སྤང་། །ཞེས་གསུངས་དེ་བཞིན་གསང་འདུས་ལ། །སོགས་བའི་རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་ལས་གསུངས། །འཕགས་པ་ཀླུ་
སྒྲུབ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །གཏམ་བྱ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། །སྡིག་དང་བསོད་ནམས་བྱ་བ་འདས། །ཟབ་མོ་བཀྲོལ་བའི་དོན་དང་ལྡན། །མུ་སྟེགས་
གཞན་དང་རང་ཉིད་ཀྱིའང་། །གནས་མིན་སྐྲག་པས་མ་མྱངས་པ། །ཞེས་གསུངས་གཞན་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། །ཤེས་པས་ཡོད་དང་མེད་ཞིའི་ཕྱིར། །
སྡིག་དང་བསོད་ནམས་ལས་འདས་པ། །དེ་ཡིས་བདེ་འགྲོ་ངན་འགྲོ་ལས། །དེ་ནི་ཐར་པ་དམ་པར་བཞེད། །ཅེས་གསུངས་འདི་ཡང་ཆོས་ཀྱི་
དབྱིངས། །དགེ་སྡིག་མེད་པའི་ལུང་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་སྒྲ། །སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོར་འདོད། །འདི་ནི་བདེ་གཤེགས་
སྙིང་པོའི་ཁམས། །སྦྱོང་བྱེད་ཡིན་གྱི་ཁམས་དངོས་མིན། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་རྣམ་འགྲེལ་ལས། །སྒྲུབ་བྱེད་ཐུགས་རྗེ་གོམས་པ་ལས། །ཞེས་གསུངས་
བསླབ་བཏུས་ཉིད་ལས་ཀྱང་། །སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་ཅན། །བསྐྱེད་བས་བསོད་ནམས་དག་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་དེ་བཞིན་མདོ་སྡེ་
དང་། །རྒྱུད་ཀུན་ལས་ཀྱང་དེ་སྐད་གསུངས། །མངོན་པའི་གཞུང་ལས་ཉན་ཐོས་རྣམས། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་དགེ་བ་ཞེས། །བཤད་པ་དད་པ་ལ་
སོགས་པ། །བཅུ་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་ཞེས་གསུང་། །དོན་དམ་དགེ་བ་ཞེས་བཤད་པ། །དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་གསུངས་པ་ཡིན། །དོན་དམ་སྡིག་པ་
འཁོར་བ་ཀུན། །ནམ་མཁའ་སོ་སོར་བརྟགས་མིན་གཉིས། །དོན་དམ་ལུང་མ་བསྟན་ཞེས་བཤད། །དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དགེ་བ་ཞེས། །བཤད་
པའི་དགོངས་པ་འདི་ལྟར་ཡིན། །དཔེར་ན་ནད་དང་བྲལ་བ་ནི། །ལུས་བདེ་མྱ་ངན་མེད་པ་ལ། །སེམས་བདེ་ཞེས་ནི་འཇིག་རྟེན་ཟེར། །འདི་དག་
སྡུག་བསྡལ་མེད་པ་ལས། །གཞན་པའི་བདེ་བ་མེད་མོད་ཀྱི། །འོན་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་མེད་ཙམ་ལ། །བདེ་བ་ཡིན་ཞེས་ཀུན་ལ་གྲགས། །དེ་བཞིན་
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཡང་། །སྡིག་པ་མེད་པ་ཙམ་ཞིག་ལས། །ལྷག་པའི་དགེ་བ་མེད་མོད་ཀྱི། །དགེ་བ་ཡིན་ཞེས་བཏགས་པར་ཟད། །གཞན་ཡང་
མངོན་པའི་གཞུང་རྣམས་ལས། །ཟས་ཀྱིས་འགྲངས་པ་ལ་སོགས་ལ། །འདོད་ཆགས་བྲལ་བར་གསུངས་མོད་ཀྱི། །འོན་ཀྱང་གཏན་ནས་བྲལ་བ་
ཡི། །འདོད་ཆགས་བྲལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཡང་། །དགེ་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་གྱུར་ཀྱང་། །འབྲས་བུ་བདེ་བ་བསྐྱེད་པ་
ཡི། །དགེ་བ་དངོས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་ནས་ཆོས་དབྱིངས་དགེ་བ་ཉིད། །ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་འགྱུར་ཏེ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཏོགས་པའི།།
ཆོས་གཞན་མེད་ཕྱིར་སྡིག་པ་དང་། །ལུང་མ་བསྟན་ཡང་དགེ་བར་འགྱུར། །དེ་ལྟ་ཡིན་ན་སེམས་ཅན་ཀུན། །ངན་འགྲོར་འགྲོ་བ་མི་སྲིད་དོ། །ལ་
ལ་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་སོགས། །གཤིས་ཀྱིས་དགེ་བ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། །འདི་ཡང་དེ་ལྟར་ངེས་པ་མེད། །མི་མཁས་པ་ཡི་བྱམས་སྙིང་རྗེ། །ངན་སོང་
རྒྱུ་རུ་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྙིང་རྗེ་ལ། །དགོངས་ནས་དགེ་བར་གསུངས་པ་ཡིན། །དེས་ན་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བྱས་
པའི་དགེ་བ་ལ་དགོངས་ནས། །འགྲོ་ཀུན་དགེ་བ་ཇི་སྙེད་ཡོད། །ཅེས་བྱའི་ཚིག་གིས་གསུངས་པ་ཡིན། །གལ་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡིན་ན། །ཇི་
སྙེད་ཅེས་བྱའི་སྒྲ་མི་འཐད། །ཡོད་ཅེས་བྱ་བའི་སྒྲ་ཡང་འགལ། །དེ་ཡི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟར་ཡིན། །ཇི་སྙེད་ཅེས་བྱ་མང་པོའི་སྒྲ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་
ལ་མང་ཉུང་མེད། །དེ་ནི་སྤྲོས་བྲལ་ཡིན་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་དབྱིངས་ཡོད་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། །ཡོད་ཙམ་མི་རྟག་གིས་ཁྱབ་པར། །ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་
ལེགས་པར་གསུངས། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀྱང་དབུ་མ་ལས། །གལ་ཏེ་མྱ་ངན་འདས་དངོས་ན། །མྱ་ངན་འདས་པ་འདུས་བྱས་འགྱུར། །དངོས་པོ་
འདུས་བྱས་མ་ཡིན་པ། །འགའ་ཡང་གང་ནའང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་གཞན་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། །གང་དག་རང་བཞིན་གཞན་དངོས་དང་།།
དངོས་དང་དངོས་མེད་ཉིད་ལྟ་བ། །དེ་དག་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལ། །དེ་ཉིད་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་གཞན་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། །
བཅོམ་ལྡན་དངོས་དང་དངོས་མེད་པ། །མཁྱེན་པས་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་ཡི། །གདམས་ངག་ལས་ནི་ཡོད་པ་དང་། །མེད་པ་གཉིས་ཀ་དགག་པར་མཛད།།
ཅེས་གསུངས་གཞན་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། །ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་རྟག་པར་འཛིན། །མེད་ཅེས་བྱ་བ་ཆད་པར་ལྟ། །དེ་ཕྱིར་ཡོད་དང་མེད་པ་ལ། །མཁས་
པས་གནས་པར་མི་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་མིན་པའི་ལུང་། །དེས་ན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལ། །
གུས་པར་བྱེད་ན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །ཡོད་མེད་གཉིས་ཀར་མ་བཟུང་ཤིག །རིགས་པས་ཀྱང་ནི་འདི་འགྲུབ་སྟེ། །ཡོད་ཙམ་དོན་བྱེད་ནུས་ཕྱིར་རོ།།
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་བྱ་བྱེད་མེད། །དེ་ནི་སྤྲོས་བྲལ་ཡིན་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཡོད་པའི་དགེ་བ་ནི། །ཆོས་ཉིད་ཡིན་ན་འགྲོ་ཀུན་གྱི། །དགེ་བ་ཞེས་
བྱ་སྨོས་ཅི་དགོས། །བེམས་པོ་དང་ནི་དངོས་མེད་དང་། །འཕགས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཅིས་མི་བསྔོ། །ཐམས་ཅད་བསྔོ་རྒྱུ་ཡིན་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་གཞུང་
དེའི་དགོངས་པ་ནི། །ལེགས་པར་བཤད་ཀྱིས་འདི་ལྟར་ཟུང་། །འགྲོ་བ་ཀུན་གྱིས་བྱས་པ་ཡི། །དགེ་བ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་ཞེས། །བྱ་བའི་སྒྲ་ནི་སྤྱིར་
བསྟན་ཡིན། །བྱས་དང་བྱེད་འགྱུར་བྱེད་པ་ཞེས། །དུས་གསུམ་དབྱེ་བ་དམིགས་བསལ་ཡིན། །ཡང་ན་གཞན་གྱིས་བྱས་པ་ཡི། །དགེ་བ་ཇི་སྙེད་
ཡོད་པ་དང་། །རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་རང་ཉིད་ཀྱིས། །བྱས་དང་བྱེད་འགྱུར་བྱེད་པ་ཞེས། །བཤད་ཀྱང་མདོ་དང་འགལ་བ་མེད། །ཡང་ན་མདོར་བསྟན་
རྒྱས་བཤད་དོ། །དཔེར་ན་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྡིག །ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་བྱས་པ་དང་། །བྱེད་འགྱུར་དེ་བཞིན་བྱེད་པ་རྣམས། །རྒྱལ་བའི་མདུན་དུ་
བཤགས་པར་ཤོག །ཅེས་བྱའི་ཚིག་དང་མཚུངས་པ་ཡིན། །འདི་ལའང་དུས་གསུམ་ལས་གཞན་པའི། །ཡོད་པའི་སྡིག་པ་གང་ཡང་མེད། །དེ་
བཞིན་དུས་གསུམ་ལས་གཞན་པའི། །ཡོད་པའི་དགེ་བ་སྲིད་མ་ཡིན། །རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ཉིད་ལས་ཀྱང་། །ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བསྒྲུབ་པར་གསུངས། །
ཆོས་དབྱིངས་དགེ་བར་བྱས་ནས་ནི། །དེ་ལ་བསྔོ་བའི་རྒྱུར་བྱེད་པ། །བསྔོ་བས་འགྱུར་ན་འདུས་བྱས་འགྱུར། །མི་འགྱུར་བསྔོ་བ་དོན་མེད་ཡིན། །
མདོ་སྡེ་རྣམས་ལས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །འགྱུར་བ་མེད་ཅེས་རྒྱལ་བས་གསུངས། །རྩ་བའི་ཤེས་རབ་ཉིད་ལས་ཀྱང་། །རང་བཞིན་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་
ལས་ནི། །འབྱུང་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །རང་བཞིན་བྱས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །རང་བཞིན་བྱས་པ་ཅན་ཞེས་
བྱར། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་རུང་བར་འགྱུར། །རང་བཞིན་དག་ནི་བཅོས་མིན་དང་། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་གཞན་ཡང་དེ་ཉིད་
ལས། །གལ་ཏེ་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོད་ན། །དེ་ནི་མེད་ཉིད་མི་འགྱུར་རོ། །རང་བཞིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནི། །ནམ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་
ལ་སོགས་པའི་ལུང་རིགས་རྣམས། །ཆོས་དབྱིངས་དགེ་བ་མིན་པར་གསུངས། །གལ་ཏེ་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད། །བསྔོ་བྱའི་དགེ་བ་མ་ཡིན་མོད།།
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བློ་སྦྱོང་ལ། །བསྔོས་ཀྱང་ཉེས་པ་མེད་སྙམ་ན། །མ་ཡིན་འདི་ལ་ཉེས་པ་ཡོད། །དམིགས་པའི་འདུ་ཤེས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། །
བསྔོ་བ་དུག་དང་བཅས་པར་འགྱུར། །འདི་འདྲའི་བསྔོ་བ་བྱས་གྱུར་ན། །སྦལ་པ་རྨ་ཅན་ཇི་བཞིན་དུ། །བསྔོ་བ་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་འགྱུར། །
ཆོས་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་ངང་ནས་ནི། །དགེ་བ་ཇི་སྙེད་བྱས་པ་རྣམས། །འགྲུབ་བམ་གལ་ཏེ་མི་འགྲུབ་ཀྱང་། །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བསྔོ་བྱེད་ན། །བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའི་བློ་སྦྱོང་ཡིན། །ཆོས་ཉིད་བསྔོ་རྒྱུར་བྱེད་ན་ནི། །བློ་སྦྱང་དུ་ཡང་མི་རུང་ངོ་། །དེ་ཡི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟར་ཡིན། །ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་
དང་བྲལ་བ་ལ། །དགེ་བར་བྱེད་ན་དམིགས་པར་འགྱུར། །དམིགས་དང་བཅས་པའི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས། །བསྔོ་བ་དུག་དང་བཅས་པར་གསུངས། །
དཔེར་ན་དུག་དང་བཅས་པ་ཡི། །ཁ་ཟས་བཟང་པོ་ཟ་བ་ལྟར། །དཀར་པོའི་ཆོས་ལ་དམིགས་པ་ཡང་། །དེ་དང་འདྲ་བར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །
མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ལས་ཀྱང་། །ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཁྱད་པར་ཅན། །དེ་ཡི་བྱེད་པ་མཆོག་ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་དམིགས་མེད་རྣམ་པ་ཅན། །ཕྱིན་
ཅི་མ་ལོག་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་མདོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་མཐུན། །གང་དག་དམིགས་པ་མེད་པ་ཡི། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལའང་ཡོད་པ་ཡི། །
དགེ་བ་ཡིན་ཞེས་དམིགས་བྱེད་པ། །དེ་ཡིས་ཆོས་ཅན་གཞན་དག་ལ། །དམིགས་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ཅི་སྨོས། །བྱི་བས་དབྱུག་པའང་ཟོས་གྱུར་ན། །
སྣུམ་ཁུར་ཟོས་པ་སྨོས་ཅི་དགོས། །གཞན་ཡང་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད། །བསྔོ་བའི་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་དང་། །ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བདེན་པ་ཞེས། །
ཟེར་བ་གོང་འོག་འགལ་བ་ཡིན། །དེས་ན་ལེགས་པར་སོམས་ལ་སྨྲོས། །ལ་ལ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་སྒྲ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མི་ཟེར་བར། །
སེམས་ཅན་ཁོ་ནའི་ཁམས་ལ་འདོད། །སེམས་ཅན་ཁམས་དེ་བརྟག་པར་བྱ། །ཁམས་དེ་དངོས་པོའམ་དངོས་མེད་དམ། །གཉིས་ཀ་མིན་པར་
སྤྲོས་བྲལ་ཡིན། །རྣམ་པ་གསུམ་ལས་གཞན་མི་སྲིད། །དངོས་པོ་ཡིན་ན་བེམས་པོ་དང་། །རིག་པ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད། །བེམས་པོ་སེམས་ཅན་
ཁམས་ཉིད་དུ། །འདོད་པ་མུ་སྟེགས་འགའ་ཡི་ལུགས། །ཡིན་གྱི་སངས་རྒྱས་པ་ལ་མེད། །རིག་པ་ཡིན་ན་རྣམ་ཤེས་ཀྱི། །ཚོགས་བརྒྱད་ཉིད་ལས་
འདའ་བ་མེད། །ཚོགས་བརྒྱད་འདུས་བྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོར་མི་འཐད་དེ། །མདོ་ལས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ནི། །འདུས་
མ་བྱས་སུ་གསུངས་ཕྱིར་རོ། །འགའ་ལས་ཟག་མེད་སེམས་རྒྱུད་ཅེས། །གསུངས་པ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི། །གསལ་ཆ་ཉིད་ལ་དགོངས་པ་
ཡིན། །དེ་ནི་མ་བསྒྲིབས་ལུང་མ་བསྟན། །ཡིན་ཕྱིར་དགེ་བའི་ཐ་སྙད་མེད། །འོན་ཏེ་ཟག་མེད་སེམས་རྒྱུད་ཅེས། །ཚོགས་བརྒྱད་ལས་གཞན་ཡོད་
ན་ནི། །དེ་ཚེ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དགུར་འགྱུར། །དེས་ན་ཚོགས་བརྒྱད་ལས་གཞན་པའི། །ཟག་མེད་སེམས་རྒྱུད་མི་འཐད་དོ། །དངོས་མེད་ཡིན་ན་
དོན་བྱེད་མེད། །དེ་ལ་དགེ་སྡིག་འཐད་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཁམས་དངོས་དང་། །དངོས་མེད་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར། །སྤྲོས་བྲལ་ཡིན་ན་
སྔར་བཤད་པའི། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་འདའ་བ་མེད། །དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །དགེ་སྡིག་མེད་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གལ་ཏེ་བེམས་
པོའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་མ་ཡིན་ཡང་། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཡིན་སྙམ་ན། །མ་
ཡིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ནི། །དབྱེ་བ་མེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །རིགས་པས་ཀྱང་ནི་འདི་འགྲུབ་བོ། །དེས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡི། །
སྙིང་པོ་སྤྲོས་བྲལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་དང་། །འཁོར་བ་གཉིས་ཀ་འབྱུང་བ་འཐད། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྐྱོབ་ཉིད་
ཀྱིས། །གང་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་རུང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བ་ཡིན། །གང་ལ་སྟོང་ཉིད་མི་རུང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་མ་ཡིན། །ཞེས་
གསུངས་པ་ཡང་དོན་འདི་ཡིན། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མར། །བདེ་གཤེགས་ཁམས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ནི། །གལ་ཏེ་བདེ་གཤེགས་ཁམས་མེད་ན། །
སྡུག་ལ་སྐྱོ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་། །མྱ་ངན་འདས་ལ་འདོད་པ་དང་། །དོན་གཉེར་སྨོན་པའང་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་འདི་ཉིད་
དེ། །ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྡ། །སྡུག་བསྔལ་ཡིན་ཞིང་མྱ་ངན་ལས། །འདས་པ་བདེ་བ་ཡིན་པས་ན། །སེམས་ནི་རང་གནས་སྙེག་པའི་ཕྱིར། །མེ་
ཡི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚ་བ་ལྟར། །བདེ་གཤེགས་ཁམས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་འཐད། །འདི་དོན་རྒྱས་པར་བརྒྱད་སྟོང་པའི། །ཆོས་འཕགས་ཀྱི་ནི་ལེའུར་ལྟོས། །འོན་
ཀྱང་མདོ་སྡེ་འགའ་ཞིག་དང་། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མར། །གོས་ངན་ནང་ན་རིན་ཆེན་ལྟར། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །སྙིང་པོ་
ཡོད་པར་གསུངས་པ་ནི། །དགོངས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ། །དེ་ཡི་དགོངས་གཞི་སྟོང་ཉིད་ཡིན། །དགོས་པ་སྐྱོན་ལྔ་སྤང་ཕྱིར་གསུངས། །དངོས་
ལ་གནོད་བྱེད་ཚད་མ་ནི། །དེ་འདྲའི་སངས་རྒྱས་ཁམས་ཡོད་ན། །མུ་སྟེགས་བདག་དང་མཚུངས་པ་དང་། །བདེན་པའི་དངོས་པོར་འགྱུར་ཕྱིར་
དང་། །ངེས་པའི་དོན་གྱི་མདོ་སྡེ་དང་། །རྣམ་པ་ཀུན་དུ་འགལ་ཕྱིར་རོ། །འདི་དོན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡི། །སྙིང་པོའི་ལེའུའི་མདོ་སྡེར་ལྟོས། །
སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་ཀྱང་། །དབུ་མ་ལ་ནི་འཇུག་པ་ལས། །བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་དྲང་དོན་དུ། །གསུངས་པ་དེ་ཡང་ཤེས་པར་གྱིས། །
འགའ་ཞིག་བསྔོ་བའི་ཚེ་ན་ཆུ། །སྦྲེང་བའི་ལག་ལེན་བྱེད་ཅེས་གྲགས། །འདི་ནི་མུ་སྟེགས་རིག་བྱེད་པའི། །ལུགས་ཡིན་སངས་རྒྱས་པ་ལ་མེད། །
དེས་ན་གང་དང་གང་བྱེད་པ། །སངས་རྒྱས་གསུང་བཞིན་གུས་པས་སྒྲུབས། །བསྔོ་བ་དེ་ཡང་མདོར་བསྡུ་ན། །གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་
གཉིས། །གནས་ཀྱི་བསྔོ་བ་འགྲུབ་པར་གསུངས། །གནས་མིན་བསྔོས་ཀྱང་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །འདི་དག་གཉིས་ཀ་མདོ་ལས་གསུངས། །འཇམ་
དཔལ་སངས་རྒྱས་ཞིང་ལས་ནི། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྐྱེན་བཞིན་ཏེ། །འདུན་པའི་རྩ་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །གང་གིས་སྨོན་ལམ་ཅི་བཏབ་པ། །
དེ་འདྲའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་འདི་ནི་གནས་ལ་དགོངས། །དྲི་མེད་བྱིན་གྱིས་ཞུས་པའི་མདོར། །ཆོས་རྣམས་ཆོས་ཉིད་བསྔོ་
བ་ཡིས། །མི་འགྱུར་གལ་ཏེ་འགྱུར་ན་ནི། །དང་པོའི་སངས་རྒྱས་གཅིག་ཉིད་ཀྱི། །བསྔོ་བ་དེང་སང་ཅིས་མི་འགྲུབ། །ཅེས་གསུངས་འདི་ནི་གནས་
མིན་གྱི། །བསྔོ་བ་ཉིད་ལ་དགོངས་པ་ཡིན། །དེས་ན་བསྔོ་རྒྱུའི་དགེ་བ་དང་། །བཤགས་པར་བྱ་བའི་སྡིག་པ་ཡང་། །བྱས་པའི་དགེ་སྡིག་ཡིན་མོད་
ཀྱི། །མ་བྱས་པ་ལ་དགེ་སྡིག་མེད། །དེ་ཡི་རྣམ་གཞག་བཤད་ཀྱིས་ཉོན། །འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་གསུམ། །དེས་བསྐྱེད་ལས་ནི་མི་དགེ་
བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐྱེད་ལས་ནི་དགེ་བ་ཞེས། །གསུངས་པའི་དགོངས་པ་ཤེས་ནས་ནི། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
དཔྱད་པར་བྱ། །ཉན་ཐོས་དགེ་བ་ཕལ་ཆེར་ཡང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡིག་པར་འགྱུར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་བ་ཡང་། །ཉན་ཐོས་
སྡིག་ཏུ་འགྱུར་བར་གསུངས། །བསྐལ་པ་དུ་མར་དགེ་སྤྱད་ཀྱང་། །ཉན་ཐོས་ས་རུ་སེམས་བསྐྱེད་ན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡིག་པ་ལྕི། །དེ་ནི་
ཉན་ཐོས་དགེ་ཆེན་ཡིན། །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔར་སྤྱོད་ཀྱང་། །ཐབས་མཁས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་ན། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་དགེ་ཆེན་ཡིན། །
ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱི་སྡིག་པར་གསུངས། །གཞན་གྱི་དོན་གྱི་སེམས་བརྟན་པའི། །ཕམ་པ་བཞི་པོ་སྤྱད་ན་ཡང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་བ་
སྟེ། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱི་སྡིག་པར་གསུངས། །འཁོར་བའི་འགྲོ་ལ་ཆགས་པ་ནི། །གཞན་དོན་ཡིན་ཡང་ཉན་ཐོས་ཀྱི། །སྡིག་ཡིན་དེ་ཉིད་རྒྱལ་
སྲས་ཀྱི། །དགེ་བ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ། །དཀར་ནག་ཟང་ཐལ་ཞེས་བྱ་བའི། །ཆོས་སྐད་ངོ་མཚར་ཆེ་བར་གྲགས། །དེ་དག་གིས་ནི་དྲང་དོན་
ལ། །ངེས་པའི་དོན་དུ་འཁྲུལ་བར་ཟད། །དེད་དཔོན་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས། །ཚོང་པ་གཡོན་ཅན་བསད་པ་ཡི། །ལས་ཀྱིས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
ལ། །སེང་ལྡེང་ཚལ་པ་ཟུག་པ་དང་། །ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤྱད་པ་དང་། །རྟ་ཆས་རུལ་བ་གསོལ་བ་དང་། །བྲམ་ཟེའི་བུ་མོས་སྐུར་བ་དང་། །དགེ་
འདུན་དབྱེན་གྱི་རྒྱུ་ལ་སོགས། །ཐུབ་པའི་སྐུ་ཚེ་སྔ་མ་ཡི། །ལས་ངན་སྨིན་པར་གསུངས་པ་ནི། །དེས་འདུལ་བ་ཡི་སྐྱེ་བོ་ལ། །དགོངས་པའི་དབང་
གིས་གསུངས་པ་སྟེ། །ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདོ་སྡེར་ལྟོས། །དེ་ནི་ངེས་དོན་མདོ་སྡེ་ཡིན། །དྲང་བའི་དོན་ལ་ཡིད་མ་རྟོན། །གལ་ཏེ་རྫོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་ལ། །ལས་ངན་སྨིན་པ་བདེན་ན་ནི། །ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པ་དོན་མེད་ཅིང་། །དགྲ་བཅོམ་དང་ཡང་འདྲ་བར་འགྱུར། །སྐུ་གསུམ་
རྣམ་གཞག་བྱར་མི་རུང་། །དེ་ཡི་འཐད་པ་བཤད་ཀྱིས་ཉོན། །ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི། །སྟུག་པོ་བཀོད་པར་སངས་རྒྱས་པའི། །
ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ཉིད་ཡིན། །དེ་ཡི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཉིད་ནི། །ཟས་གཙང་སྲས་སུ་འཁྲུངས་པ་ཡི། །ཤཱཀྱ་སེང་གེ་འདི་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་
གདུལ་བྱ་སྨིན་པའི་ཕྱིར། །གཤེགས་དང་བཞུགས་དང་མནལ་བ་དང་། །མུ་གེའི་གྲོང་དུ་གཤེགས་པ་དང་། །ལྷུང་བཟེད་སྟོང་པར་བྱོན་པ་དང་། །
བསོད་སྙོམས་མང་དུ་རྙེད་པ་དང་། །དགྲ་དང་ཉེ་དུའི་འབྲེལ་བ་དང་། །རད་རོད་ཅན་དུ་གཟིམས་པ་དང་། །རེས་འགའ་བསྙུང་བར་གཤེགས་པ་
དང་། །གཞན་གྱིས་སྐུར་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །རེས་འགའ་སྙན་པའི་བ་དན་དང་། །བདེ་དང་དགེས་པར་སྤྱོད་པ་སོགས། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་
པ་ནི། །སྤྲུལ་པ་ཡིན་གྱི་རང་རྒྱུད་མིན། །གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་དངོས་ལ་ནི། །ལས་ངན་སྨིན་པར་འདོད་ན་ཡང་། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ཉིད་
ལ། །སྨིན་པར་རིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་ལ། །སྨིན་པར་འདོད་པ་མུན་སྤྲུལ་ཡིན། །དཔེར་ན་སྒྱུ་མའི་མཁན་པོ་ལ། །ལས་
ངན་འབྱུང་གི་དེས་སྤྲུལ་པའི། །སྒྱུ་མ་ལ་ནི་མི་འབྱུང་བཞིན། །དེས་ན་དགོངས་པ་ཤེས་དགོས་སོ། །འདི་ཡི་ལུང་དང་རིགས་པ་རྣམས། །དབྱིག་
གཉེན་དང་ནི་ལེགས་ལྡན་སོགས། །མཁས་པའི་གཞུང་བཞིན་ཤེས་པར་གྱིས། །ཡེ་བཀག་ཡེ་གནང་ཞེས་བྱ་བའང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་
མཐུན་མ་ཡིན། །ཉན་ཐོས་དང་ནི་ཐེག་ཆེན་གྱི། །གནང་བཀག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་མེད། །དེས་ན་ལ་ལར་གནང་བ་ནི། །ལ་ལའི་བཀག་པ་ཉིད་
དུ་འགྱུར། །དེ་ཡི་འཐད་པ་འདི་ལྟར་ཡིན། །རྣམ་དག་ལུང་བཞིན་བཤད་ཀྱིས་ཉོན། །ཉན་ཐོས་རྩ་བའི་སྡེ་བཞི་ལ། །འདུལ་བ་མི་འདྲ་རྣམ་བཞི་
ཡོད། །སྐད་ཀྱང་ལེགས་སྦྱར་རང་བཞིན་དང་། །ཟུར་ཆག་པ་དང་ཤ་ཟའི་སྐད། །རྣམ་པ་བཞི་རུ་གནས་པ་ཡིན། །དེ་ལས་གྱེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་
ལ། །འདུལ་བའི་དབྱེ་བའང་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད། །དང་པོར་སྡོམ་པ་ལེན་པ་དང་། །བར་དུ་བསྲུང་དང་ཕྱིར་བཅོས་དང་། །སོ་སོར་ཐར་པ་འདོན་པ་
དང་། །ཐ་མར་སྡོམ་པ་གཏོང་བའི་ཚུལ། །སྡེ་པ་ཐམས་ཅད་མི་མཚུངས་པས། །གཅིག་གིས་བཀག་པ་གཅིག་ལ་གནང། །གལ་ཏེ་སྡེ་བ་གཅིག་
བདེན་གྱི། །དེ་ལས་གཞན་པ་བརྫུན་སྙམ་ན། །རྒྱལ་པོ་ཀྲི་ཀྲིའི་རྨི་ལམ་ལྟར། །སྡེ་པ་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གསུངས། །འདི་དོན་རྒྱས་པར་སྡེ་བ་
ནི། །ཐ་དད་བཀླག་པའི་འཁོར་ལོ་དང་། །འདུལ་བ་འོད་ལྡན་ལ་སོགས་ལྟོས། །སྡེ་པ་ཀུན་གྱི་བསླབ་པ་ཡང་། །ཤེས་ན་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཞེ་ན། །
ཤེས་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་ཐ་དད་ཡིན། །དཔེར་ན་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲ་བའི། །མདོ་སྡེ་ལེགས་སྦྱར་སྐད་དུ་ཡོད། །གནས་བརྟན་པ་དག་ལེགས་སྦྱར་གྱི། །
མདོ་སྡེ་བཏོན་ན་ལྟུང་བར་བྱེད། །ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲ་རང་ཉིད་ཀྱི། །གསོལ་བཞིའི་ཆོ་གས་སྡོམ་པ་སྐྱེ། །དེ་ཡི་ཆོ་ག་བཞིན་བྱས་ན། །སྡེ་བ་གཞན་
གྱི་དགེ་སློང་འཇིག །ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲ་སྨིན་མའི་སྤུ། །བཞར་ན་ལྟུང་ཡིན་སྡེ་པ་འགའ། །མ་བཞར་ན་ནི་ལྟུང་བར་འདོད། །ལ་ལ་བུ་རམ་ཕྱི་དྲོ་
འགོག །ཁ་ཅིག་ལྟུང་བ་མེད་ཅེས་ཟེར། །ལ་ལ་བྱིན་ལེན་ལག་པ་བཀན། །ལ་ལ་དེ་ལས་གཞན་དུ་བྱེད། །འགའ་ཞིག་ལྷུང་བཟེད་བྱིན་ལེན་བྱེད།།
ལ་ལ་ལྷུང་བཟེད་བྱིན་ལེན་འགོག །ཁ་ཅིག་མིར་ཆགས་བསད་པ་ལ། །ཕམ་པ་ལ་ལ་ཕམ་པ་མེད། །ལ་ལའི་སོ་སོར་ཐར་པ་ལ། །གླེང་གཞིའི་
ཚིགས་བཅད་གཅིག་ལས་མེད། །ལ་ལའི་རིང་ཐུང་གཞན་དུ་ཡོད། །མདོར་ན་ཕམ་པ་བཞི་པོ་ནས། །བརྩམས་ཏེ་བསླབ་པར་བྱ་བ་ཀུན། །སྡེ་པ་
ཐམས་ཅད་མི་མཐུན་པས། །གང་གི་བཀག་ལ་གང་གི་གནང་། །དཔེར་ན་བུ་རམ་ཕྱི་དྲོའི་ཟས། །ཡེ་གནང་ཡིན་ན་སྡེ་པ་གཞན། །ལྟུང་བ་དག་
དང་བཅས་པར་འགྱུར། །ཡེ་བཀག་ཡིན་ན་ཡོད་སྨྲ་ཡི། །དགེ་སློང་ལྟུང་བ་ཅན་དུ་འགྱུར། །བྱིན་ལེན་མ་བྱས་ཟ་བ་ཡི། །ལྟུང་བ་མི་སྐྱ་ལ་འབྱུང་
ན། །མི་སྐྱའང་དགེ་སློང་ཉིད་འགྱུར་པས། །མི་སྐྱས་བྱིན་ལེན་བྱས་ན་ཡང་། །དགེ་སློང་གིས་ནི་དགེ་སློང་ལ། །བྱིན་ལེན་བྱས་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །
བཟའ་བར་རུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་ཀུན་ལ་སྦྱར་བར་གྱིས། །ཁ་ཅིག་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ། །ལྟུང་བ་ཇི་སྙེད་འབྱུང་བ་དེ། །ཁྱིམ་པ་ནས་ནི་
དམྱལ་བའི་བར། །དུད་འགྲོ་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་ལ། །ལྟུང་བ་མཚུངས་པར་འབྱུང་ཞེས་ཟེར། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་དགོངས་པ་མིན། །ཅི་ཕྱིར་
ཞེ་ན་ལྟུང་བ་དེ། །བཅས་པ་ཕན་ཆད་འབྱུང་མོད་ཀྱི། །མ་བཅས་པ་ལ་ལྟུང་མེད་ཕྱིར། །དེས་ན་ཐུབ་པས་ལས་དང་པོས། །ཉེས་པ་བྱས་ཀྱང་ལྟུང་
མེད་གསུངས། །དེ་ལྟ་མིན་པར་ཐམས་ཅད་ལ། །གལ་ཏེ་ལྟུང་བ་ཀུན་འབྱུང་ན། །འགྲོ་ཀུན་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པས། །ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས།།
མཐོ་རིས་ཀྱང་ནི་འབྱུང་རེ་སྐན། །ཉན་ཐོས་རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ །བཟའ་རུང་གལ་ཏེ་མི་ཟ་ན། །ལྷས་བྱིན་གྱི་ནི་བརྟུལ་ཞུགས་འགྱུར། །ཐེག་
པ་ཆེ་ལས་ཤ་རྣམས་བཀག །ཟོས་ན་ངན་འགྲོའི་རྒྱུ་རུ་གསུངས། །དེ་བཞིན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དང་། །གསང་སྔགས་ཀྱི་ནི་ལྟུང་བ་ལ། །གནང་
བཀག་འགའ་ཞིག་ཐ་དད་ཡོད། །དེ་འདྲའི་འགལ་བ་ལྟག་སྤྲོད་ལ། །ཡེ་བཀག་ཡེ་གནང་ཇི་ལྟར་བརྩི། །དེས་ན་ཡེ་བཀག་ཡེ་གནང་གི། །རྣམ་
གཞག་ཕྱོགས་གཅིག་བྱར་མི་རུང། །དཔེར་ན་པདྨའི་སོ་ནམ་ལ། །རྟག་ཏུ་འདམ་དང་ལྗན་ལྗིན་དགོས། །ཤུ་དག་སོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ན་སྐྱེ། །མེ་
ཏོག་གཞན་ལ་དེ་མི་དགོས། །ཆུ་ལས་སྐྱེ་ལ་སྐམ་ས་དགྲ། །སྐམ་སར་སྐྱེ་ལ་རློན་པ་དགྲ། །གྲང་སར་དྲོ་བའི་རྫས་མི་སྨིན། །དྲོ་སར་བསིལ་བ་
འཐད་མ་ཡིན། །དེས་ན་བྱ་བ་གང་ཅིའང་རུང་། །རང་རང་ལུགས་བཞིན་བྱས་ན་འགྲུབ། །དེ་ལས་བཟློག་པའི་ལུགས་བྱས་ན། །མི་འགྲུབ་གྲུབ་
ཀྱང་བཟང་པོ་དཀའ། །དེ་བཞིན་གནང་བཀག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །རང་རང་ལུགས་བཞིན་བྱས་ན་འགྲུབ། །གལ་ཏེ་སྡོམ་པ་མ་བླངས་ན། །ལྟུང་
བའི་ཐ་སྙད་མི་ཐོབ་ཀྱང་། །རབ་ཏུ་བྱུང་ལ་བཅས་པ་ཡི། །སྡིག་པ་ཁྱིམ་པ་ལ་ཡང་འབྱུང་། །དེ་ལྟ་མིན་པར་རབ་བྱུང་ལ། །ཆེད་དུ་བྱས་ནས་སྡིག་
བསྒོ་ན། །ཐུབ་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ། །སྙིང་ནད་བྱས་པར་འགྱུར་ཞེས་ཟེར། །འདི་འདྲའི་རིགས་པ་གཟུ་ལུམས་ཡིན། །འོ་ན་ཞིང་ཡོད་རྣམས་ལ་
ཡང་། །སེར་བ་ལ་སོགས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི། །ཞིང་མེད་རྣམས་ལ་མི་འབྱུང་བས། །ཞིང་བཟང་བྱིན་པའང་སྙིང་ནད་འགྱུར། །དེས་ན་ཞིང་ལ་དགྲ་
ཡོད་ཀྱང་། །ལོ་ཐོག་འབྱུང་བའི་ཕན་ཡོན་ཡོད། །དེ་བཞིན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ། །ལྟུང་བ་སྲིད་མོད་ཕན་ཡོན་ཆེ། །དཔེར་ན་སྤྲང་པོར་སེར་བ་
སོགས། །མི་འཇིགས་མོད་ཀྱི་ལོ་ཐོག་མེད། །དེ་བཞིན་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་། །ལྟུང་བ་མེད་མོད་དགེ་མི་འབྱུང་། །དེས་ན་མདོ་དང་བསྟན་
བཅོས་ལས། །རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོ་དང་། །བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ། །རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བསྡུས་ཏེ་གསུངས། །རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ། །
སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྡིག་པར་འགྱུར། །བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ། །བཅས་པ་ཕྱིན་ཆད་ལྟུང་བར་འགྱུར། །དེ་ལྟ་མིན་པར་མ་བཅས་ཀྱང་། །ཅི་
ནས་སྡིག་པར་འགྱུར་ན་ནི། །རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ལ་སོགས་པ། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་རྣམས་དང་། །ཉེ་བའི་སྲས་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ། །
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕལ་ཆེར་ཡང་། །དབུ་སྐྲ་རིང་ཞིང་རྒྱན་དང་བཅས། །ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ན་བཟའ་ཅན། །ཕྱག་མཚན་སྣ་ཚོགས་འཛིན་པ་
རྣམས། །ཡེ་བཀག་པ་ལ་སྤྱོད་པའི་ཕྱིར། །གཤིས་ཀྱིས་མི་དགེ་ཅན་དུ་འགྱུར། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བིརྺ་པ། །ཏི་ལོ་ནཱ་རོ་ལ་སོགས་པ། །དགེ་
སློང་བརྟུལ་ཞུགས་བོར་བ་ཡི། །གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ཀྱང་སྡིག་ཅན་འགྱུར། །ཙནྡན་སྤོས་ཀྱི་ངད་ལྡན་པའི། །དགེ་སློང་ཇི་སྙེད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །
རྒྱན་དང་བཅས་ཤིང་གོས་དཀར་བ། །དེ་དག་ཀྱང་ནི་སྡིག་ཅན་འགྱུར། །གཤིས་ཀྱི་མི་དགེ་སྤྱོད་ཕྱིར་རོ། །དགེ་བསྙེན་དགེ་ཚུལ་སྡོམ་བརྩོན་
ལའང་། །སྡིག་མེད་སྲིད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །དེ་དག་ལ་ཡང་དགེ་སློང་གི། །ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་ཕྱིར་རོ། །འདི་འདྲ་གང་དག་སུ་ཟེར་བ། །
དེ་ཡིས་རང་གི་རྩ་བ་དང་། །བརྒྱུད་པའི་བླ་མར་གང་གྱུར་པ། །ཁྱིམ་པའམ་ནི་དགེ་བསྙེན་ནམ། །རྣལ་འབྱོར་པ་རུ་གང་བཞུགས་པ། །དེ་དག་
ཐམས་ཅད་སྨད་པ་སྟེ། །གཤིས་ཀྱི་མི་དགེ་མཛད་ཕྱིར་དང་། །ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་སྤྱོད་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་མདོ་ལས་བརྟུལ་ཞུགས་ལ། །དགེ་སྡིག་
གཉིས་ཀ་མེད་པར་གསུངས། །ཞིང་གི་གྲབ་བཞིན་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ། །གུས་པའི་རྒྱུ་རུ་གསུངས་པར་ཟད། །དེས་ན་འདོད་པས་དབེན་པ་དང་། །
སྡིག་ཏོ་མི་དགེའི་ཆོས་ཀྱིས་ནི། །དབེན་པ་ཞེས་བྱ་རྣམས་གཉིས་གསུངས། །ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་ཟུང་། །བུ་མོ་གསེར་མཆོག་འོད་
དཔལ་གྱིས། །བློ་གྲོས་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་ལ། །རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཞུས་པའི་ཚེ། །ལུས་ཀྱི་རབ་བྱུང་བཀག་ནས་ཀྱང་། །སེམས་ཀྱི་རབ་བྱུང་
ཐོབ་པར་མཛད། །གལ་ཏེ་གཤིས་ལ་དགེ་ཡོད་ན། །ལུས་ལ་ངུར་སྨྲིག་ཅིས་མི་བསྐོན། །དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པའི་མདོ་སྡེ་ལས། །དད་རྫས་ཟ་
བའི་ཉེས་མཐོང་ནས། །དགེ་སློང་ལྔ་བརྒྱས་སྡོམ་པ་ཕུལ། །དེ་ལ་ཐུབ་པས་ལེགས་ཞེས་གསུངས། །འཕགས་པ་བྱམས་པའི་བསྟན་པ་ལ། །འདུས་
པ་དང་པོར་དེ་ལུང་བསྟན། །དེས་ན་སྡོམ་པ་དགེ་བ་ཡིན། །ཆ་ལུགས་ཙམ་ལ་དགེ་བ་མེད། །སྡོམ་པ་མེད་པའི་ཆ་ལུགས་ཀུན། །མདོ་དང་བསྟན་
བཅོས་རྣམས་ལས་བཀག །གཤིས་ལ་དགེ་བ་ཡོད་ན་ནི། །སྡོམ་པ་མེད་ཀྱང་རབ་བྱུང་གི། །ཆ་ལུགས་ཙམ་རེ་ཅིས་མི་བཟུང་། །འདི་འདྲའི་ཆོས་
ལུགས་བསྟན་པ་མིན། །དེ་ལ་ཁ་ཅིག་འདི་སྐད་དུ། །གལ་ཏེ་གཤིས་ལ་དགེ་བ་དང་། །སྡིག་པ་གཉིས་ཀ་མེད་པ་ལ། །ཐུབ་པས་ལྟུང་བ་འཆའ་ན་
ནི། །བདེ་སྡུག་ཀུན་གྱི་བྱེད་པ་པོ། །སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། །འདི་ཡི་ལན་ལ་རྣམ་གཉིས་ལས། །མགོ་བསྒྲེའི་ལན་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན། །
གཤིས་ལ་དགེ་སྡིག་ཡོད་ན་ནི། །ཁྱེད་ཀྱང་མུ་སྟེགས་འགའ་ཞིག་ལྟར། །ངོ་བོ་ཉིད་རྒྱུར་སྨྲ་བར་འགྱུར། །གཉིས་པ་དངོས་པོའི་ལན་ལ་ནི། །
གཤིས་ལ་དགེ་དང་སྡིག་མེད་ཀྱང་། །བདེ་སྡུག་ལས་ཀྱིས་བྱས་པ་ཡིན། །ལས་ཀྱི་བྱེད་པོ་སེམས་ཉིད་ཡིན། །སེམས་ནི་དགེ་དང་མི་དགེ་བའི། །
སྟོབས་ཀྱིས་ལས་ལ་བཟང་ངན་འབྱུང་། །བཟང་ངན་དེ་ལས་བདེ་སྡུག་འབྱུང་། །དེ་དག་བླང་དོར་བྱེད་པ་ཡི། །ཐབས་ནི་སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་
ཡིན། །བརྟུལ་ཞུགས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བའི་ཐབས། །དེ་ལ་གང་ལ་གང་དགོས་པའི། །བསླབ་པ་འཆའ་བའི་བྱེད་པ་པོ། །རྫོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་ཉག་གཅིག་ཡིན། །དེས་ན་བསམ་པའི་ཁྱད་པར་གྱིས། །གཉེན་པོའི་བྱེ་བྲག་དུ་མ་ཡོད། །དེ་ཡི་ཐབས་སུ་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། །འདུལ་བའི་
བཅས་པ་མི་འདྲ་བ། །མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ཡིན། །དེས་ན་བདེ་དང་སྡུག་བསྡལ་གྱི། །བྱེད་པོ་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་ཡང་། །བསླབ་པ་འཆའ་
དང་སྔགས་སྦྱོར་བའི། །བྱེད་པོ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་གསུངས། །སྦུ་གུ་ཅན་དང་གོང་བ་ཅན། །རྟ་ལ་ཞོན་པ་ལ་སོགས་དང་། །ལག་ཉ་དང་ནི་ནུབ་
ཚངས་སོགས། །འདུལ་བའི་སྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པ། །བྱས་པ་ཀུན་ལ་མནོང་བ་ཡི། །ཚུལ་གྱིས་བཤགས་པ་ལེགས་པར་བྱ། །དེ་དག་ལྟུང་བ་མེད་དོ་
ཞེས། །སྨྲ་ན་བསྟན་ལ་གནོད་པ་ཡིན། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འབབ་པ་དང་། །ཕན་ཚུན་རྩོད་པར་བྱེད་པ་དང་། །དམ་ཆོས་ཉོ་ཚོང་བྱེད་པ་དང་། །དགེ་
སྦྱོང་ཕྱི་དྲོ་ཟ་བ་དང་། །ཆང་འཐུང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། །ཆོས་གོས་ལྷུང་བཟེད་མེད་པ་སོགས། །ཆོས་དང་འགལ་པའི་སྤྱོད་པ་ཀུན། །ལྟུང་བ་
མེད་ཅེས་སྒྲོགས་པ་དང་། །བླ་མའི་ཞབས་ཏོག་ཡིན་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་ཕན་པ་སོགས། །སྨྲ་ན་བསྟན་པ་སྤྱི་ལ་གནོད། །རང་གིས་
བསྒྲུབ་པར་མ་ནུས་པའམ། །ལས་ངན་ཡིན་ཞེས་སྨྲ་ན་ནི། །རང་ལ་གནོད་ཀྱི་བསྟན་ལ་མིན། །གལ་ཏེ་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ཡི། །ལས་ངན་སྨིན་པའི་ཤུགས་
ཉིད་ལས། །ཆོས་དང་འགལ་བའི་སྤྱོད་པ་ཀུན། །དབང་མེད་བྱ་དགོས་བྱུང་ན་ཡང་། །འདི་ནི་ཆོས་མིན་འདུལ་བ་མིན། །སངས་རྒྱས་བསྟན་
པའང་མིན་ནོ་ཞེས། །མནོང་བའི་ཚུལ་གྱིས་ལེགས་པར་བཤགས། །འདི་དག་ཆོས་དང་མི་འགལ་ཞིང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས། །
སྨྲ་ན་སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་གནོད། །དེས་ན་བསྟན་པའི་སྒོར་ཞུགས་པས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་མ་ཕན་ཡང་། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གནོད་མི་བྱ། །
མདོ་བསྐུལ་ལ་སོགས་བྱ་བ་ཀུན། །འདུལ་བའི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་གྱིས། །མདོ་བསྐུལ་རིང་མོ་ཞེས་བྱ་བ། །དཀའ་ལ་ནོར་བ་བྱེད་པ་མཐོང་། །
མདོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་འདི་མ་གསུངས། །འདི་འདྲའི་རིགས་ཀྱི་ཆོས་འཕེལ་ན། །བསྟན་པའི་རྩ་བ་ནུབ་པར་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་གསུངས་པའི་ཆོ་
ག་ཀུན། །སླ་བར་གྱུར་ཀྱང་མི་བྱེད་ལ། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ནི་མ་གསུངས་ན། །དཀའ་ཡང་འབད་ནས་བྱེད་པ་མཚར། །སངས་རྒྱས་གསུང་དང་
མི་མཐུན་ཡང་། །འདི་འདྲ་བདེན་པར་འདོད་ན་ནི། །ལག་ལེན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གཞན་ཡང་། །འཁྲུལ་ཞེས་བརྗོད་པར་མི་ནུས་ཏེ། །ལུང་དང་འགལ་
བའི་ཆོས་ཡིན་པར། །རང་བཟོར་ཐམས་ཅད་མཚུངས་པ་ལ། །འགའ་ཞིག་བདེན་ལ་འགའ་ཞིག་ནི། །བརྫུན་པ་ཡིན་ཞེས་དཔྱད་མི་རུང་། །མུ་
སྟེགས་ལ་སོགས་ཆོས་ལོག་ཀྱང་། །སུན་དབྱུང་བར་ནི་མི་ནུས་ཏེ། །ལུང་རིགས་མེད་པར་མཚུངས་པ་ལ། །བདེན་བརྫུན་དབྱེ་བ་ནུས་མ་ཡིན། །
ལ་ལ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །གསུང་རབ་ཚིག་དོན་ཟབ་མོ་དང་། །གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་དང་མཁས་རྣམས་ཀྱི། །ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་བཤད་
པའི་ཆོས། །ཚིག་གི་ན་ཡ་ཡིན་པས་ན། །དགོས་པ་མེད་པས་དོར་ཞེས་ཟེར། །ཚིག་ཀྱང་བསྒྲིག་ལེགས་མི་ཤེས་ན། །དོན་བཟང་སྨོས་ཀྱང་ཅི་
དགོས་བའི། །བླུན་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་དགའི་ཚིག །མཁས་རྣམས་བཞད་གད་བསྐྱེད་པ་ཡི། །འབྲེལ་མེད་སྣ་ཚོགས་བྲིས་པ་ལ། །བསྟན་བཅོས་
ཡིན་ཞེས་ཉན་བཤད་བྱེད། །བླུན་པོ་དགའ་བ་བསྐྱེད་ནུས་ཀྱི། །མཁས་རྣམས་དགའ་བ་བསྐྱེད་མི་ནུས། །དུས་དང་བློ་གྲོས་གྲོན་དུ་འགྱུར། །ཀྱེ་
མ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ནི། །འདི་ལྟར་གྱུར་པ་ད་གཟོད་གོ། །དེས་ན་སངས་རྒྱས་གསུང་རབ་དང་། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི། །
ཚིག་དོན་ལ་ནི་བྱིན་རླབས་ཡོད། །འདི་འདྲ་ཉན་བཤད་བྱེད་པ་ལ། །ཐོས་པ་ཞེས་ནི་བརྗོད་པ་ཡིན། །དེ་དོན་དཔྱོད་པ་བསམ་པ་ཡིན། །ནན་ཏན་
གྱིས་ནི་དེ་བསྒྲུབ་པ། །བསྒོམ་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ། །ཐོས་བསམ་བསྒོམ་གསུམ་དེ་ལྟར་གྱིས། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། །སོ་སོར་
ཐར་པའི་སྡོམ་པའི་སྐབས་ཏེ་དང་པོའོ།། །།
กก

    བསྡོམས་ལྡེབ་ངོས་༣ཡོད།       ངོས་པོ།   ༢༽