གསོ་བ་རིག་པ།

 བདུད་རྩི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་པ་མན་ངག་གི་རྒྱད་ལས་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
 རྒྱུད་བཞིའི་ལེའུའི་རྣམ་གྲངས་བོད་དབྱིན་ཤན་སྦྱར།